legalizacija

TZ - Općine Draž

Provedba javne rasprave o utjecaju na okoliš o intezivnom uzgoju svinja

Temeljem ćlanka I d6. stavak 2. Zakona o zaśtiti okoliśa ("Narodne novine" broj 80/13.) i ćlanaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaśtite okoliśa (u daljnjem tekstu: Uredba, "Narodne novine" broj 64/08.) te Odluci Ministarstva zaśtite okoliśa i prirode od 05. svibnja 2016. godine KLASA: UP/1-351-03/15-02/154,  URBROJ:  517-06-2-1-2-16-11, Upravni odjel za prostomo planiranje, zaśtitu okoliśa i prirode Osjećko-baranjske żupanije koordinira i provodi javnu raspravu za predmetni zahvat od 30. svibnja 2016. do 29. lipnja 2016. godine, tijekom koje treba provesti javni uvid u Studiju. Obavijest o javnoj iaspravi treba biti izvjeśena na objavnoj ploći Općine Draż i objavljena na intemetskoj stranici Općine u vremenu od 20. svibnja 2016. do 29. lipnja 2016. godine.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaśtitu okoliśa i pńrode Osjećko-baranjske żupanije obavijest o javnoj iaspravi objavit će i u "Glasu Slavonije" 20. svibnja 2016. godine te na intemetskim stranicama Zupanije. Općina Draż će sukladno ćlanku 19. stavcima 3. i 4. Uredbe i Odluci MinistarsNa tijekom javne rasprave 02. lipnja 2016. godine provesti javno izlaganje o Studiji i o tonie voditi Zapisnik. Po zavrśetku javne rasprave Općina Draż treba ovom Upravnom odjelu dostaviti sljedeće: Izvjeśće o provedenoj javnoj raspravi, Zapisnik s javnog izlaganja, Knjigu primjedbi i sve pisane primjedbe, pńjedloge i miśljenja koji će biti dostavljeni na adresu Općine do 30. lipnja 2016. godine te dokumentaciju s javne rasprave. Sve navedeno treba dostaviti do 05. srpnja 2016. godine na adresu: Osjećko-baranjska żupanija, Upravni odjel za prostomo planiranje, zaśtitu okoliśa i prirode, Ribarska 1/II, 31000 Osijek.

 

6°C

Draž

Oblačno

Vlažnost: 94%

Vjetar: 17.70 km/h

  • 17 Ožu 2018 8°C 2°C
  • 18 Ožu 2018 2°C 0°C