NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U VLASNIŠTVU OPĆINE DRAŽ

Temeljem članka 5. stavak 1.Pravilnika o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Draž, KLASA:372-03/12-01/01, URBROJ:2100/04-02/12-01 od 29.veljače 2012.godine, i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj:125/11,64/15) , Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, imenovano od općinskog načelnika ,  objavljuje  slijedeći

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE  PROSTORIJE

U VLASNIŠTVU OPĆINE DRAŽ

I.

Natječajem se daje u zakup poslovna prostorija  u Batini, na Trgu Slobode 10 , kč.br.989/2  u k.o. Batina, a koji se sastoji od :

-        uredskog prostora, ukupne površine 24,20 m2.

II.

Namjena poslovne prostorije  koja je predmet ovog natječaja  je obavljanje djelatnosti turizma a pravo sudjelovanja na natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se natječu. 

Poslovna prostorija  daje se u zakup u viđenom stanju bez inventara bez mogućnosti da se na prostoru rade bile kakve preinake bez suglasnosti vlasnika.

III.

Sukladno članku 22. Pravilnika o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Draž, KLASA:372-03/12-01/01, URBROJ:2100/04-02/12-01 od 29.veljače 2012.godine, početna cijena zakupnine iznosi: 300,00 HRK (tristokuna).

Natječaj za zakup poslovne prostorije   predviđa  ugovoreno razdoblje zakupa na 5 godina (pet godina) uz mogućnost produljenja.

U početnu cijenu nije uključeni  iznos za el.energiju, vodu, plin,telefon, smeće kao i vodoslivna i komunalna naknada, redovito održavanje objekta i druga davanja koja terete navedeni objekat, a koje plaća korisnik prostora.

 

IV.

Ponude na natječaj podnose se u roku od 7 dana od dana objave ovog natječaja na web stranicama Općine Draž, www.draz.hr  i oglasnoj ploči Općine Draž, isključivo u zatvorenim omotnicama, preporučeno poštom ili neposredno, na adresu:  Jedinstveni upravni odjel Općine  Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž, s naznakom „Za zakup poslovne  prostorije  , ne otvaraj“

Ponuda  mora sadržavati :

 

-ime i prezime ponuditelja, odnosno ime tvrtke sa adresom, sjedištem, OIB, MB, te broj.žiro-računa, telefon, email

- ponuđenu cijenu zakupnine, djelatnost, potpis ponuditelja i datum

- za pravnu i poslovnu sposobnost:

1. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici poslovnog nastana.

2. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave natječaja.

- za nekažnjavanje:

1.         izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

2.         ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

- za financijsku i gospodarsku sposobnost:

1.potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

2.Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin 

( ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana objave natječaja )

Referentna vrijednost: dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,

- potvrda Općine Draž  da  ponuditelj nema nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi prema Općini  Draž,

V.

Ponude koje ne sadrže dokumentaciju i dokaze iz  članka IV. natječaja, Povjerenstvo za provedbu natječaja isključit će  iz sudjelovanja, te će  se takve ponude smatrati neprihvatljivima i nepotpunima.

 

VI.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata,  prvenstvo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja  i Zakona, te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

VII.

Povjerenstvo će pregledati ponude u roku od 15 dana od dana zatvaranja natječaja.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donijet će općinski  načelnik općine Draž na prijedlog Povjerenstva , sukladno članku 6.stavak 6.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj:125/11, 64/15.)

 

VIII.

Javno otvaranje ponuda , održat će se   ,24. listopada 2017.godine,  s početkom u 09,00 sati, u službenim prostorijama Općine Draž, B. Radić 58,  31305 Draž.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno ili osoba koju on opunomoći, uz predočenje valjane punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, a kod pravnih osoba zakonski zastupnik.

                                                                         IX.

Sa odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu poslovne  prostorije  najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kojim će se regulirati  prava i obveze između ugovornih strana.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, potvrđena (solemniziran) po javnom bilježniku na trošak zakupnika.

Prije sklapanja ugovora o zakupu, a radi osiguranja plaćanja zakupnine, zakupoprimatelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu  kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kuna, kao garanciju za uredno plaćanje ugovorne obveze, u visini godišnjeg najma predmetnog prostora, koju je obvezan obnavljati svakih 12 mjeseci po potpisu Ugovora.

                                                                          X.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cijelosti ili djelomično poništi natječaj bez iznošenja razloga, odnosno ne izabrati niti jednu pristiglu prijavu na natječaj.

                                                                          XI.

Informacije o poslovnoj prostoriji  kao i razgledanje prostora, ponuditelji mogu dobiti i  dogovoriti sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Draž,  putem kontakt telefona  031/736-358 , radnim danom od 08,00-13,00 sati .

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

Više u prilogu...

Što je javna nabava?

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima - državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Općine Draž

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Općina Draž je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Općine Draž kao javnog naručitelja je:

Općina Draž, Braće Radića 58, 31305 Draž
OIB: 49476502319 - IBAN: HR 6423400091809100002
Telefon: 031/736 100
Glavna adresa naručitelja (URL): www.draz.hr

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na Javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi.

Elektronička javna nabava (e-nabava) je sveobuhvatni naziv za sustav javne nabave koji se temelji na primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje elektroničke alate kao potporu različitim fazama procesa javne nabave.

Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđenom europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Pojednostavljeno rečeno, s obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Draž je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:
 
- opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
- kriterije za odabir ponude, i
- posebni uvjeti za izvršenje ugovora.
 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.
 
Nakon svakog provedenog savjetovanja Općina Draž razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.