KLASA:023-02/17-01/02
URBROJ: 2100/04-02/17-01
Draž, 30.lipnja 2017. godine


PREDMET: SUKOB INTERESA

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) Općina Draž kao javni naručitelj objavljuje: 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

- s kojima Općina Draž sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine" broj l20/16.), ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju), sa slijedećim gospodarskim subjektima :

- 1., MESS –Obrt za ugostiteljstvo i usluge, Vlasnik Marina Šašlin, Draž, Braće Radića 20, OIB: 93254077172.