Socijalna uključenost starijih osoba u općini Draž

Naziv projekta: Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi , UP.02.2.2.06.0278

Nositelj (Korisnik) projekta: Općina Draž

Projektni partner: Demokratska zajednica Mađara hrvatske – udruga Batina

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt "Omogućimo socijalnu uključenost starijih osoba u općini Draž - briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi" ima za cilj pružanje podrške osobama starije životne dobi uključivanjem u život zajednice nastojeći riješiti socijalnu isključenost i usamljenost. Aktivnosti koje ćemo provoditi doprinose ostvarenju Specifičnog cilja Poziva 1. - Povećanje uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici i 3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Kako na području općine ne postoji nikakav oblik institucionalne, niti izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne, predmetnim projektom ostvarujemo cilj: unapređenje kvalitete života za 75 osoba starijih od 65 godina s područja Općine Draž organizirajući dnevne aktivnosti. Organiziranjem edukacijskih radionica, novozaposlene osobe će raditi s ciljanom skupinom od 75 starijih osoba na njihovom psihološkom osnaživanju. Ovim projektom omogućiti ćemo socijalnu uključenost starijih osoba i smanjiti usamljenost, a radionice će biti posebno osmišljene za njih. Radionice će se bazirati na pružanju podrške osobama starije životne dobi uključivanjem u život zajednice izvaninstitucijskim uslugama organiziranjem razgovora i druženja, kreativnih, edukacijskih, sportskih i kulturno zabavnih aktivnosti. Projektom će se omogućiti i pomoć ciljanoj skupini u obavljanju nužnih aktivnosti poput pratnje u bolnicu, banku, poštu ili crkvu. Projekt će trajati ukupno 24 mjeseca, a pomoć osobama starije životne dobi pružati tijekom 23 mjeseca.

Kratki opis projekta:

U provedbi projekta zaposliti će se 5 osoba.

Projektni tim čine zaposleni na projektu Voditelj/ica rekreativnih sportskih aktivnosti, Voditelj/ica dnevnih  aktivnosti i kulturno-kreativnih radionica, Asistent/ica u provedbi radionica, Asistentica u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom i Projekt koordinator/ica, odnosno vanjski suradnici u projektu i to Vanjski suradnik za provedbu, Psiholog i Vanjski suradnik za promociju.

 • Voditelj/ica rekreativnih sportskih aktivnosti

Osoba zaposlena 100% svog radnog vremena na puno radno vrijeme 23 mjeseca u općini, obavljati će aktivnosti: tjelovježba u obliku prilagođenih programa za stariju skupinu, pomoć oko savjeta za zdravu prehranu, organizacija piknika i drugih druženja na otvorenom. Osoba će također biti dio mobilnog tima, te će asistirati i pomagati ciljanoj skupini prilikom prijevoza do institucija. Osoba će biti zadužena za

organizaciju plana i programa aktivnosti. Voditelj/ica rekreativnih aktivnosti  zadužen/a je za organizaciju i osmišljavanje plana i programa aktivnosti, te plana i organizacije vezanih za prijevoz i pratnju na obavljanju neophodnih poslova izvan vlastitog doma kao što je odlazak liječniku, u bolnicu, u banku, crkvu ili na neko drugo mjesto.

 • Voditelj/ica dnevnih aktivnosti i kulturno-kreativnih radionica

Osoba zaposlena 100% svog radnog vremena na puno radno vrijeme 23 mjeseca u općini, obavljati će aktivnosti: kulturno-kreativne radionice u sklopu dnevnog boravka, zatim druženje kroz društvene igre, te će među ostalim organizirati i druge aktivnosti (poput aktivnosti vezanih uz folklor, ples, rukotvorine). Voditelj/ica dnevnih aktivnosti i kulturno-kreativnih radionica je uključen/a u apsolutno sve aktivnosti s naglaskom na dnevne aktivnosti i kulturno-kreativne radionice koje će se sastojati od kreativnih radionica u sklopu dnevnog boravka i druženja uz društvene igre i zabavu. Voditelj/ica dnevnih aktivnosti i kulturno-kreativnih radionica zadužen/a je za organizaciju i osmišljavanje plana i programa aktivnosti, te plana i organizacije vezanih za prijevoz i pratnju u dolasku i odlasku starijih osoba – korisnika.

 • Asistent/ica u provedbi radionica

Asistent/ica će biti zaposlen/a 100% svog radnog vremena na puno radno vrijeme 23 mjeseca na projektu, te će pomoći u obavljanju svih radionica koje provode voditelji/ce radionica. Budući se u ovom projektu radi o velikom broju korisnika, njih 75, kako bi se što kvalitetnije provele predmetne aktivnosti voditeljima/cama je potreban asistent/ica. Asistent/ica će pomoći kod organizacije i plana provedbe aktivnost i u smislu obavljanja komunikacije s korisnicima vezano uz raspored sudjelovanja na radionicama, pripreme materijala (repromaterijal – konac, vuna, papir…., časopisi i sl.) potrebnog za aktivnosti kulturno-kreativnih radionica.

 • Asistent/ica u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom

Novozaposlena osoba tijekom 23 mjeseci 100% svog radnog vremena na puno radno

vrijeme, odgovorna je za prijevoz ciljane skupine na radionice, prijevoz u ustanove (bolnicu, poštu, banku i sl.) Ista će pomagati i u provedbi radionica. Također će pomagati u provedbi radionica jer veliki broj korisnika u ovom projektu (njih 75) zahtjeva i veći broj onih koji su uključeni u pomoć kod organizacije i plana provedbe

aktivnosti kako bi one bile što kvalitetnije.

 • Projekt koordinator

Novozaposlena osoba na puno radno vrijeme na period od 23 mjeseca odgovorna za

koordinaciju projektnih aktivnosti, financijska provedba projekta, te izvještavanje. Osoba će voditi će brigu o: izvršenju aktivnosti, pružati potporu voditeljima radionica i asistentima, prikupljati, obrađivati i pohranjivati materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale u okviru provedbe projekta, voditi sve potrebne evidencije, te pripremati izvještaje na osnovu tih evidencija, komunicirati s projektnim partnerima, dionicima, stručnjacima i izvršiteljima o pitanjima povezanima s projektnim aktivnostima, koordinaciju logističkih i upravnih planova za

sastanke, obuke, radionice i druge projektne aktivnosti, nadzor proračuna i administrativno upravljanje njegovom provedbom na dnevnoj osnovi, izradu nacrta opisnih i financijskih izvješća i nadzor/evaluaciju odgovarajućih projektnih aktivnosti, upravljanje koordinacijom i nadzorom rada vanjskih pružatelja usluga.

 • Vanjski suradnik za provedbu

Ugovor s vanjskim suradnikom za potrebe provedbe, izvještavanja te nadzor provedbe projekta tijekom 24 mjeseca. Pomoć u pripremi administrativnih aktivnosti, komunikaciji oko promocije projekta i provedbi nabave. Angažman Vanjskog suradnika za provedbu projekta opravdan je stoga što je potrebno angažirati osobu koja ima iskustva u provedbi projekata kako bi se izbjegle greške kod provedbe projekta, te pravovremeno i pravovaljano izradila i poslala izvješća o provedbi projekta ugovornom tijelu, a sve s ciljem kako bi se osiguralo poštivanje Ugovora o

dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno obveza prema Ugovornom tijelu, poštivanje zadanih rokova, koordinacija projektnog tima, upravljanje proračunom projekta i izrada izvještaja o napretku.

 • Psiholog

Psihosocijalna podrška ciljanoj skupini (75 korisnika) u trajanju od 20 mjeseci. Isto će biti organizirano na mjesečnoj bazi kroz grupno osnaživanje ciljane skupine od strane stručnog Psihologa.

 • Vanjski suradnik za promociju

Za potrebe projekta angažirati će se stručnjak za promociju koji će 24 mjeseca raditi na izradi promotivnih aktivnosti i oglašavanju istih na društvenim mrežama a sve s ciljem na ukazivanje problema ciljane skupine i promocije projekta.

Pokazatelji uspješnosti

 

 • 2 pružatelja socijalnih usluga odnosi se na prijavitelja i partnera u projektu;
 • 75 starijih osoba (odnosi se na osobe u dobi od navršenih 65 i više godina života) korisnika socijalnih usluga predviđenih u projektu;
 • 6 radionica na prijateljskim potpomognutim područjima za OCD-ove koje se bave ciljanom skupinom u svrhu prijenosa znanja i dobre prakse;
 • 4 zaposlene osobe koje će raditi s pripadnicima ciljane skupine – projektni tim kojeg čine dva zaposlena voditelja radionica i dva zaposlena asistenta
 • 4 zaposlene osobe će se educirati u području komunikacijskih vještina i jačanju kompetencija za rad s ciljanom skupinom
 • Kontinuirana promotivna kampanja tijekom cijelog trajanja projekta kroz članke, audio i video zapise, online objave;
 • 6 volontera, članova "Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - udruga Batina" koji će raditi u provedbi projekta će biti educirano na području komunikacijskih vještina kao i jačanju kompetencija za rad s ciljanom skupinom u svrhu zadovoljavanja cilja projekta – Jačanje kapaciteta OCD-a kroz osposobljavanje za rad s ciljanom skupinom;
 • 2 seta radionica komunikacijskih vještina i jačanja kompetentnosti za rad s ciljanom skupinom

Izvori financiranja

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. sklopljenim između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Općine Draž s druge strane, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (od listopada 2020. do rujna 2022.)

Kontakt osoba za više informacija: Dajana Šipoš, projekt koordinator

Telefon: 031/500-461, Email: projektkoordinator [@] draz.hr