Petak, 16 Rujan 2022 12:29

Obavijest korisnicima izravnih plaćanja - utjecaj suše kao više sile na sjetvu postrnih usjeva i ostvarivanje zelenih plaćanja za 2022. godinu

Kako je uslijed nedostatka oborina i ekstremno visokih temperatura onemogućena osnovna i dopunska obrada tla za sjetvu postrnih usjeva, za korisnike koji neće biti u mogućnosti ispuniti uvjete iz članka 33. stavka 11. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (NN 27/2022 i 53/2022 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) vezano uz postrne usjeve, moguće je primijeniti odredbe o višoj sili iz članka 172. Pravilnika.
Da bi viša sila bila primjenjiva i prihvatljiva, korisnici su dužni Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u pisanom obliku i na propisanim Obrascima 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika dostaviti odgovarajući dokaz (Odluku Županijskih/gradskih/općinskih povjerenstava o proglašenju elementarne nepogode), u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to mogu učiniti.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

VAŽNO: prijavu više sile za postrne/zelene pokrovne usjeve NE TREBAJU PODNOSITI KORISNICI koji na gospodarstvu imaju manje od 15 hektara obradivog zemljišta (a koje nije u ekološkom uzgoju) jer nisu obveznici održavanja ekološki značajnih površina (EZP) za ostvarivanje Zelenog plaćanja.

ZA PRIJAVU VIŠE SILE POTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

1. Ispunjen i potpisan Obrazac 4.

- Izjava o postojanju više sile ili iznimnih okolnosti – površine za 2022. godinu na kojoj će korisnik kao uzrok označiti točku 3. – ozbiljna prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno gospodarstvo i navesti ARKOD parcele za koje prijavljuje višu silu. (obrazac priložen u prilogu)

2. Odluka nadležnog tijela (županije, općine) o proglašenju elementarne nepogode – suše (nedostatak oborina, ekstremno visoke temperature) za područje na kojem se nalaze predmetne ARKOD parcele.

3. Molba u kojoj će korisnik navesti za koju potporu prijavljuje višu silu, koju obvezu/kriterij prihvatljivosti i zbog čega nije mogao ispuniti